Tag: Rape

  • Jaiti Kwlainai Bwta baino Rompherejakha Sikli

    Jaiti Kwlainai Bwta baino Rompherejakha Sikli

    Aguli 29-07-2022: Haino hai Rangchak Tripura Hasteo, tei Kaisa Selengmasingsa Rompherejakmani Patimung. Jaiti Kwlainai Bwta ni Yagono Rompherejaknani Nangkha Bisichar Omarni Khoroksa Chwrai. Patimungni Yakulo Thowimwrajakhe Dharmanagar Hangkhor Sakham Nogo Kwlaijak tabuk oh Chwrai. Phiya ba Patimungni Yakulo Amchai Yakarwi Kharwi Thangkha Rusan Uddin Mungwi Bahanok no Rompherenai oh Sikla. Patimung Sangrongsal Diporo Dharmanagar Thanani…